هر چقدر بیشتر درآمد بدست آورید

بیشتر پاداش می گیرید

هر چقدر بیشتر درآمد بدست آورید

بیشتر پاداش می گیرید

ویژگــی های مــنحصـر به فــرد شـاپینـــجویی

پنــل کـاربـری آســان

تســویه حــساب ســـریع

کالاهای جــدیـــد هفتگی

هر چقــدر بیشــــتر درآمــد کسـبـــــ کــنید،

بیشــــتر پاداش بدست می آوردید

از کــــجا بایــــد شـــــروع کـــــرد؟

گام دوم: کلیک روی پنل بازاریابی در حساب کاربری و تولید لینک

گـــام اول: ثبـت نــام در شـاپینـــجو

گـــام ســــوم: دریافت لینک بازاریابی

گـــام آخــــر: لینکـــ‌تان را هـــرجــایـــی که می تـــوانیـــد به اشــتراکــــ بگـــــذاریــد

رایگان خرید کنید

به وسیله لینک بازاریابی خود در شاپینجو در‌آمد کسب کنید

درآمدتان را نقد کنید

یا

با درآمدتان خرید کنید

رایگان خرید کنید

به وسیله لینک بازاریابی خود در شاپینجو در‌آمد کسب کنید

با درآمدتان خرید کنید

یا

درآمدتان را نقد کنید

دیگه وقتشه شروع کنی

از شبکه های اجتماعی، وبلاگ و یا هر منبعی، به سود خودت استفاده کن

بنرهای تبلیغاتی محصولات مورد علاقه ات را کپی کن،
لینک خودتو به آنها بده و
در هرجایی به اشتراک بگذار

یک قدم به رویاهات نزدیکتر شو!…

خودتان به تنهایی چرخه شاپینجویی را تکمیل کنید

در اولین گام، فروشنده ای را یافته و او را شاپینجویی کنید

سپس اپراتوری پنل فروشنده خود را به دست بگیرید

و در نهایت محصولات فروشنده را در هرجایی تبلیغ کنید و بفروشید

خودتان به تنهایی چرخه شاپینجویی را تکمیل کنید

در اولین گام، فروشنده ای را یافته و او را شاپینجویی کنید

سپس اپراتوری پنل فروشنده خود را به دست بگیرید

و در نهایت محصولات فروشنده را در هرجایی تبلیغ کنید و بفروشید