تا

%100

از سود فروش محصولات فروشنده

به مدت

30 روز

تا

%100

از سود فروش محصولات فروشنده

به مدت

30 روز

شاپینجو، یک منبع درآمد امروزی

فرصت های شغلی شاپینجو، مناسب هر کسی

فارغ از محدودیت زمانی

فارغ از محدودیت مکانی

یک معرف چه وظایفی دارد؟

شما به عنوان یک معرف باید ابتدا برای خود یک فروشنده پیدا کنید، برای این کار نیاز به یک سناریو دارید. البته توضیحات و مطالب موجود در صفحه "فروشنده شو" میتواند کمک شایانی به شما کند. سپس با متقاعد کردن فروشنده خود برای درنظر گرفتن درصد سود بازاریابی برای محصولات خود باعث رونق فروش او شوید و شما نیز از فروش محصولات فروشنده توسط بازاریابان شاپینجو 20% از سود بازاریابی محصول را از آن خود کنید یا اینکه خودتان نیز اقدام به فروش محصولات فروشنده خود کنید و سود خود را تا 100% افزایش دهید. هرچه بیشتر فروشنده جذب کنید، درآمد بیشتری برای خود رقم خواهید زد

چــگونه یـکــــ مـــعرفـــــ شـاپینــجویی شــویـم؟

در اولــین فـرصـتـــــ ، ســناریـو خــود را آمــاده کرده و شــروع به جــذبـــــ

فـــروشــندگان کــنید

فروشنده خود را ثبت کنید!

پــس از مطلع شدن فروشنده از قوانین شاپینجو و رضایـت دادن وی برای پـیـوســتن به جــمع فــروشــندگان شــاپینــجویی، او را از طریق فرم زیر ثــبـتــــ نام نـماییــد و خودتان را به عنوان "معرف فروشنده" معرفی کنید

فروشنده خود را ثبت کنید!

پــس از مطلع شدن فروشنده از قوانین شاپینجو و رضایـت دادن وی برای پـیـوســتن به جــمع فــروشــندگان شــاپینــجویی، او را از طریق فرم زیر ثــبـتــــ نام نـماییــد و خودتان را به عنوان "معرف فروشنده" معرفی کنید

معرف شاپینجو شوید

معرف شاپینجو شوید

خودتان به تنهایی چرخه شاپینجویی را تکمیل کنید

در اولین گام، فروشنده ای را یافته و او را شاپینجویی کنید

سپس اپراتوری پنل فروشنده خود را به دست بگیرید

و در نهایت محصولات فروشنده را در هرجایی تبلیغ کنید و بفروشید

خودتان به تنهایی چرخه شاپینجویی را تکمیل کنید

در اولین گام، فروشنده ای را یافته و او را شاپینجویی کنید

سپس اپراتوری پنل فروشنده خود را به دست بگیرید

و در نهایت محصولات فروشنده را در هرجایی تبلیغ کنید و بفروشید